LingoWare-bra 5.16


Free Trial
4.35 MB
  Download  
Publisher DescriptionLingoWare translates Websites, Emails, Documents and even Applications' GUI from English to bradish.
LingoWare has a sohisticated translation engine.
LingoWare has a "target" icon that you can drag from the system-tray and drop on any Window to translate it.
You can also drag an English application's icon (that its GUI is in English) to LingoWare window.
When the applcation is opened its GUI (menus, dalogs, buttons...) will be translated to bradish.

Program DetailsGeneral

 
Publisher LingoCom
Released Date 2009-11-23
Languages English, bradish

Category

 
Category Education
Subcategory Languages

System requirements

 
Operating systems windows

Download information

 
File size 4.35 MB
Total downloads 70

Pricing

 
License model Free Trial
Price $15.00

Version History» version 5.16   -   posted on 2009-11-23

EULA - End User License AgreementNotera: Denna ?vers?ttning av den orginala engelska texten ?r endast utf?rd som information.
Bara den orginala engelska texten ?r lagligt bindande.

GENOM ATT ANV?NDA LingoWare MJUKVARA ELLER Lingo Com WEBBSIDOR, SAMTYCKER DU ATT VARA BUNDEN TILL DENNA ?VERENSKOMMELSE SAMT DESS REGLER. OM DU INTE G?R MED P? DETTA,
ANV?ND EJ LingoWare MJUKVARA, ELER WEBBSIDOR.

Allm?nt

LingoWare mjukvara ("mjukvaran") ?r f?rsedd av LingoCom Ltd.("LingoCom") endast f?r personligt bruk, p? ett "som ?r" grund, utan n?gon som helst garanti. Genom att anv?nda mjukvaran samtycker du till f?ljande licens?verkommelse ("Licens?verkommelse").

LingoCom har r?tt att ?ndra licens?verenskommelsen vid varje tidpunkt. Ny licens?verenskommelse b?rjar att verka 15 dagar efter den dag meddelande givits att den nya licens?verenskommelsen ?r tillg?nglig p? websidan, eller en ny nerladdningsversion av licens?verenskommelsen har gjorts tillg?nglig p? LingoCom-servern f?r nerladdning av anv?ndare.
Nya versioner eller uppdateringar av mjukvaran kan inkludera ny licens?verenskommelse, som kommer i bruk omedelbart n?r anv?ndaren g?r med p? licens?verenskommelsen. Reglerna f?r att anv?nda mjukvaran ?r en integral del av denna licens?verenskommelse.

Denna ?vers?ttning av den orginala engelska texten ?r endast utf?rd som information.Bara den orginala engelska texten ?r lagligt bindande f?r LingoCom och inkluderar allt som
anknyts till dess mjukvara och/eller websidor.

Anv?ndandet av mjukvaran skapar ej licens eller n?gon annan r?ttighet f?r LingoCom's varum?rke, service m?rken, copyrights, annan intellektuell egendom eller ?garr?ttigheter. Du f?r ladda ner och kopiera inneh?llet av mjukvaran endast f?r ditt peronliga anv?ndande, f?rutsatt du uppeh?ller all upphovsr?tt och andra paragrafer som ?verenskommelsen inneh?ller.

Mjukvaran ?r ?gd av LingoCom. Du f?r ej, utan uttryckt till?telse fr?n LingoCom, ta information du erh?llit fr?n mjukvaran, ?ndra och f?revisa den. Du f?r ej modifiera, ?ndra konstruktion, omkompilera, demontera eller skapa avledande arbete p? mjukvaran.

Genom att anv?nda mjukvaran, godk?nner du, att inte anv?nda eller lita p? mjukvaran eller andra program, information eller n?gon som helst service relaterade d?rav f?r "kritisk uppgift" eller "k?nslig uppgift" -applikationer och anv?ndande. Med "kritisk uppgift" menas applikationer samt anv?ndande som kan resultera i skada om det misslyckas; med "k?nslig uppgift" menas all information eller data som du inte vill skall bli fri och allm?n tillg?ng till f?r andra internetanv?ndare eller annons?rer samt information som kan v?lla skada d? internetanv?ndare och annons?rer ?r utsatta f?r den.

Tillg?ng och anv?ndande av mjukvaran

Som en del av mjukvaran , till?ter LingoCom tillg?ng till LingoCom's websidor och servers samt till server som ger tj?nster till mjukvaran samt till LingoCom's websidor.
Tillg?ng till LingoCom-servern ?r restrikterad till auktoriserade anv?ndare som anv?nder mjukvara som LingoCom auktoriserat.
Anv?ndande av mjukvaran eller delar d?rav, given dig eller andra anv?ndare, kan avbrytas eller v?gras n?r som helst, tempor?rt eller permanent, utan f?reg?ende varning.
LingoCom-servern's funktion kan ?ndras, reduceras eller begr?nsas n?r som helst. LingoCom kan best?mma sig f?r att till?ta olika servicegrader, olika tillg?ngsniv?er eller inte till?ta tillg?ng alls, olika prioriteter f?r olika anv?ndare eller till olika funktioner, n?r som helst utan f?rvarning, efter eget gottfinnande.LingoCom kan n?r som helst avbryta, ?ndra, h?lla, ta bort fr?n listan, och introducera olika mjukvarotyper f?r olika anv?ndare.
Du f?r ej anv?nda mjukvaran f?r att ?vers?tta n?got av inneh?llet, informationen eller materialet som ?r skyddade av upphovsr?tt eller av annan egendomsr?tt.

LingoCom garanterar inte att funktionerna utf?rda av mjukvaran kommer att vara oavbrutna eller felfria eller att defekter eller buggar i mjukvaran kommer att bli r?ttade, ?ven om LingoCom f?r information om buggar, fel, oriktigheter eller defekter i mjukvaran. LingoCom ?r ej skyldig att
informera anv?ndare om buggar, fel, oriktigheter eller defekter i mjukvaran. Mjukvarans funkionalitet kan bli p?verkad av faktorer som kommer fr?n anv?ndarens websida ,n?tverk, kommunikation, brandv?gg etc. och kan d?rf?r inte garanteras funktionera f?r alla anv?ndare.

?ndringar, uppdateringar, modifieringar av sevicegrader, ?vers?ttning, data och information f?rsedda av LingoCom och lagrade i mjukvaran, eller som en del av mjukvaran, kan bli uppdaterade fr?n g?ng till g?ng i bakgrunden utan att meddelas, vid anslutning av mjukvaran till LingoCom servers.

DU ERK?NNER OCH SAMTYCKER ATT MATERIAL OCH/ELLER DATA NERLADDAD ELLER MOTTAGEN P? ANNAT S?TT GENOM ANV?NDANDET AV MJUKVARAN ?R GJORD P? EGEN RISK OCH ATT DU SJ?LV ?R ANSVARIG F?R VARJE SORTS SKADA SOM KAN UPPST? p.g.a. NERLADDNINGEN AV S?DANT MATERIAL OCH DATA.
Garanti

LingoCom garanterar inte att dess ?vers?ttning kommer att vara komplett, p?litlig, riktig, uppdaterad, inte kommer at vara tvetydig, missledande och att lita p?. LingoCom ger inga garantier f?r ?vers?ttningen, inkluderande: (1) riktighet, g?ngbarhet, inneh?ll eller kvalitet eller
(2) om ?vers?ttningen ger oavsiktliga och st?tande inneh?ll.
LingoCom ?r inte ansvarig f?r f?rseningar, oriktighet, fel, inklusive skrivfel eller utel?mnande p.g.a. ?vers?ttningen, f?r skada som kan uppst? d?rav eller har uppst?tt d?rav, eller f?r de resultat som erh?lls p.g.a. anv?ndandet av ?vers?ttningen och reserverar r?tten att g?ra ?ndringar utan f?rvarning.
Materialet p? LingCom's websidor och LingoWare-mjukvara kan inneh?lla oriktigheter, skrivfel eller andra fel. LingoCom f?rnekar all bekr?ftelse och/eller garanti f?r den ?versatta informationen.

LingoCom garanterar inte: 1) att uppdatering eller ?vers?ttning skickad till mjukvaran kommer att vara fri fr?n virusinfektion, maskar, trojanska h?star eller n?got annat som kan inneh?lla f?rorening eller skadande egenskaper; 2) att ?vers?ttningen eller informationen inte kommer att inneh?lla vuxenorienterad material, eller material som f?r vissa personer kan synas anst?tliga;
3) att ansvara f?r isolering av mjukvaran och information, k?ra anti-f?roreningsmjukvaror samt ta andra ?tg?rder f?r att s?kerst?lla att mjukvaror och information, om f?rorenade eller infeketerade, inte kommer att skada anv?ndarinformation eller system.

Anv?ndande av ?vers?ttning(ar) som mjukvaran f?rser, kan verka motsatt p? mjukvaruprogram som k?rs p? anv?ndarens dator, eller p? andra installerade program i anv?ndarens dator och s?rskilt mjukvara som ?r ?versatt.

LingoCom ansvarar ?verhuvudtaget inte f?r skador och d?rf?r po?ngteras, LingoCom ansvarar inte f?r direkta, indirekta,speciella, straffbara, tillf?lliga eller betydande skador, eller skador f?r f?rlorad f?rtj?nst, f?rlorad inkomst, f?rlorad anv?ndning, f?rlorad data, f?rlorade m?jligheter, eller av annan kommerciell skada, eller annan skada som uppkommit i samband med anv?ndning, beroende p?, of?rm?ga att anv?nda, utf?rande eller ej utf?rande av information, ?vers?ttning, data eller all annan service som visar sig , eller relateras p? n?got s?tt till LingoWare mjukvara, ?ven om dessa skador uppst?tts av kontrakt, f?rsummelse, f?rseelse eller annat, ?ven om LingoCom har upplysts om m?jligheten till s?dan skada.

LingCom ?r ej ansvarig om ?vers?ttningen, informationen eller inneh?llet infekterar eller f?rorenar anv?ndarens system eller information.

LingoCom tar ej ansvar f?r inneh?llet av privat in?vning av program som ?versatts av mjukvaran.

Vid program?vers?ttningar, kan LingoCom l?gga till baner till program och visa LingoComannonsering i sitt huvudf?nster genom e-post eller p? annat s?tt. LingoCom st?der eller garanterar inte produkterna eller andra saker, som kan ses i dessa annonser eller baner.

LingoCom ?r inte ansvarig f?r inneh?llet av n?gon annons som visas genom mjukvaran.
LingoCom ?r inte ansvarig f?r skador som kan uppst? relaterande dessa annonser.

OM DU INTE ?R N?JD MED MJUKVARAN, DITT EXKLUSIVA MEDEL ?R ATT SLUTA ANV?NDA MJUKVARAN.

LingoCom KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIG TILL DIG ELLER TILL N?GON ANNAN F?R BESLUT ELLER AKTION SOM DU TAR BEROENDE ?VERS?TTNINGEN I DESS MJUKVARA.

Anv?ndande av mjukvaran

I och med anv?ndandet av mjukvaran:
1) best?m om ?vers?ttningen och informationen passar dina behov;
2) best?m om du har tillr?ckligt legala r?ttigheter f?r att tilltr?da, ?tervinna, leta, spara, reproducera eller p? annat s?tt anv?nda ?vers?ttning och information du vill anv?nda;
3) m?ste du ?tlyda legala ?ligganden , inkluderande men inte begr?nsade till: upphovsr?tt, f?rpliktelser, diskretion, ?rekr?nkning, anst?ndighet, privat- och exportlagar.

LingoCom vill inte erh?lla konfedentiella brev, hemlig- eller ?garinformation och matrial fr?n dig genom LingoCom's websida, post eller e-postadress eller p? n?got annat s?tt. INFORMATION ELLER MATRIAL S?NT TILL LingoCom KOMMER ATT BEHANDLAS SOM INTE KONFIDENTIELLT ELLER HEMLIGT. Genom s?ndande av dokument, information eller
annan matrial till LingoCom ger du: (1) fullmakt att du inte har n?gon r?ttighet till matrialet eller inneh?llet av det; att s? gott du vet, ingen annan har r?tt till matrialet eller dess inneh?ll; (2) ger LingoCom en orestrikterad , o?terkallelig licens att anv?nda, reproducera, visa, modefiera, s?nda och distribuera detta matrial, och att du dessutom godk?nner att LingoCom har frihet att anv?nda ideer, vetande, koncept eller teknik du s?nt f?r varje ?ndam?l som LingoCom beslutar sig f?r.

LingoCom's websidor och LingoWare mjukvara, ?r som de flesta internet applikationer, k?nslig f?r olika s?kerhetsrisker och skall d?rf?r anses som os?ker. Du skall vara medveten om att genom anv?ndande av mjukvaran, kan du bli f?rem?l f?r s?kerhets- och privatutnyttjande, inklusive, avlyssning, brytande av l?senord, trackasering, utsatt f?r st?tande matrial, andra s?kerhetsrisker, eller att den kommer till fel adress eller mottagare.

LingoCom GER INGA GARANTIER, DIREKTA ELLER INDIREKTA, INKLUSIVE, OBEGR?NSADE, AFF?RS, PASSANDE TILL S?RSKILT ?NDAM?L, KR?NKNING AV
?GARR?TT, RESPEKTERANDE LingoCom MJUKVARA ELLER N?GON SOM HELST SORTS ?VERS?TTNING ELLER INFORMATION SOM GIVITS ELLER ANH?LLITS AV ANV?NDARE GENOM LingoWare MJUKVARA, SERVERS MJUKVARA, ELLER WEBSIDA. LingoCom GARANTERAR ELLER REPRESENTERAR INTE ANV?NDARENS RESULTAT VID ANV?NDANDET AV LingoWare MJUKVARA SAMT TILLG?NGEN TILL SERVERS, ELLER ?VERS?TTNINGEN ELLER INFORMATIONEN GIVEN AV LingoWare MJUKVARA N?R DET G?LLER PRECISION, RELIABILITET, KVALITET, GILTIGHET, STABILITET,
FULLST?NDIGHET, G?NGBARHET, ELLER P? N?GOT S?TT. ALL RISK AV RESULTATET OCH UTF?RANDET AV MJUKVARAN, SERVICEN, LingoCom PROGRAMMET, LingoCom WEBSIDA OCH TILLG?NGEN TILL SERVERS, ?R P? ANV?NDARENS ANSVAR.

Till?gg f?r LingoWare-3
F?r att ladda ned LingoWare-3 m?ste du betala en ?rlig licensavgift.
Om du inte betalar licensavgiften, kommer programmet att ?vers?tta endast under 14 dagar (?vers?ttningen av ICQ r?rs inte av denna begr?nsning).
LingoWare-3 omfattar dessutom LingoWare-Editor och d?rf?r kommer alla restriktioner som g?ller f?r LingoWare-Editor som separat vesion att g?lla ?ven f?r LingoWare-3.
Det ?r f?rbjudet att skapa ?vers?ttningsfil f?r kommersiella applikationer och det ?r f?rbjudet att anv?nda det f?r att ?vertr?da upphovsr?ttslagar.
Licens?verenkommelse
DIVERSE

Vissa l?nder medger ej utl?mnande av indirekta garantier eller begr?nsning av ansvar f?r tillf?lliga
eller betydande skador, s? de ovanst?ende begr?nsningarna eller uteslutningarna kanske inte g?ller dig. I dessa l?nder, kommer Lingocom's begr?nsning att vara till minsta m?jliga utstr?ckning som lagen till?ter.
Denna licens?verenskommelse kommer att vara styrd och tolkad enligt Israels lag.
Copyright 1999 LingoCom Ltd. Alla r?ttigheter reserverade.

Add a review


Tell us your experience with LingoWare-bra 5.16RELATED PROGRAMS
Our Recommendations


BarCode2D-PNG

LingoWare-bra 5.16 Screenshot


Click stars to rate this APP!

Users Rating:  
  0.0/5     0
Editor Rating:  
  0/5
Downloads last week: 3
Release Date: 2009-11-23
Publisher: LingoCom
Operating System: windows